Ružomberský hlas
  • Streda 21. február 2024
  • 0:0:0
  • Online:

V Ružomberskom hlase sme v decembri súhrnne priblížili lokality, ktoré sú pripravované pre výstavbu rodinných domov. Najvýznamnejšiemu územiu zvanému Nad Dielcom vzhľadom na veľkosť a stav pripravenosti však venujeme osobitný článok. Pozrime sa na úvod na históriu vývoja tejto lokality, ktorá sa nachádza vo svahovitom teréne nad súčasnou zástavbou ulice Do Dielca južným až juhozápadným smerom k Bohúňovej ulici.

Súhlas cez anketu

S prípravou územia sa začalo v roku 2016, kedy radnica podala žiadosť na pozemkový a lesný odbor okresného úradu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v lokalite. Mesto následne zvolalo do veľkej zasadačky zhromaždenie vlastníkov pozemkov v lokalite. Na stretnutí predstavitelia mesta predostreli vlastníkom zámer usporiadania vlastníckych vzťahov cez projekt jednoduchých pozemkových úprav, pretože už vtedajší územný plán určoval túto lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu.

Vlastníci cez anketu vyjadrili súhlas s vykonaním pozemkových úprav. V roku 2017 bol určený obvod projektu JPÚ v rozsahu 152 tisíc metrov štvorcových. Zrealizovali sa meračské práce, na základe ktorých vznikla Účelová mapa polohopisu a výškopisu danej lokality. Počas roka 2019 boli s vlastníkmi prerokované ich návrhy a požiadavky k projektu JPÚ, nadväzne bol vyhotovený a prediskutovaný návrh umiestnenia jednotlivých pozemkov.

Nasledujúci rok bol pripravený návrh rozdeľovacieho plánu, ktorý bol v roku 2021 schválený, pričom jednotliví vlastníci pozemkov prispeli na spoločné zariadenia výmerou 11 tisíc metrov štvorcov, ktorá prešla do vlastníctva mesta. Ešte v tom istom roku boli vytýčené hranice nových pozemkov a odovzdané vlastníkom. Začiatkom roku 2022 bol projekt JPÚ schválený a na základe geometrického plánu boli nové parcely zapísané na list vlastníctva do katastra. V súbehu s pozemkovými úpravami bol prijatý Územný plán zóny Ružomberok IBV Nad Dielcom. Aktuálne je lokalita IBV Nad Dielcom v rámci vlastníckych vzťahov pripravená na výstavbu.

Investícii budú predchádzať rokovania

Takže si to zhrňme. Všetky pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb, mesto vlastní časti pod komunikáciami a parcelu určenú pre zeleň a základnú občiansku vybavenosť. V území bude možné postaviť 125 domov.

Jana Antolová z prípravy investičnej výstavby mestského úradu priblížila kroky radnice v území v ostatnom období. „Spracovali sme projekt pre stavebné povolenie na inžinierske siete IBV Nad Dielcom, následne sa pripravil projekt na prekládku vedenia vysokého napätia. Nasleduje proces stavebného povolenia na inžinierske siete a samostatne na prekládku vedenia. Keď budeme mať obe stavebné povolenia, pristúpime k výberu dodávateľa na tieto akcie. Po ich realizácii sa môže začať výstavba, čo je výhľadovo rok 2025,“ uviedla pre Ružomberský hlas.

Keďže ide o územie, v ktorom by sa mohlo ako v prvom v Ružomberku konečne pristúpiť k rozsiahlejšej výstavbe rodinných domov a zvrátiť tak negatívne demografické ukazovatele, zostáva otvorená otázka finančnej podpory zo strany mesta. O tom, či bude táto lokalita zaradená do budúcoročného rozpočtu sa ešte budú v novom roku viesť rokovania s poslancami ohľadne podpory nového investičného plánu.

Vyhľadávanie

Streda 21. február 2024
0:0:0
Online: