Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

TLAČOVÁ SPRÁVA RADNICE Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na svojom júnovom zasadnutí rozhodlo o realizácii komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom úveru od Environmentálneho fondu vo výške 2,8 mil. eur. Dôvodom na realizáciu rozsiahleho projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia je jeho fyzická a morálna zastaralosť, ktorá má vplyv na prevádzkové a údržbové náklady.

Sústavu verejného osvetlenia v meste zabezpečuje 3 016 kusov svietidiel rôzneho veku. Len 1 141 kusov svietidiel je mladších ako päť rokov, 115 svietidiel je mladších ako 15 rokov, 208 svietidiel je 15-ročných a zvyšných 1 552 kusov svietidiel je starších ako je ich morálna životnosť.

„V Ružomberku nie sú zvláštnosťou 30 rokov staré svietidlá osadené neúčinnými svetelnými zdrojmi, rozbitými svetelnočinnými krytmi, so skorodovanou reflektorovou sústavou, ktorých súčasná svetelná účinnosť je iba zlomkom pôvodnej účinnosti. Modernizácia a rekonštrukcia osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia je jednou z ciest ako zhospodárniť jej prevádzku a tak znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie a na údržbu,“ vysvetlil Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok. Dodal, že v rámci projektu Smart technológie mesta Ružomberok bolo doteraz vymenených 337 svietidiel.

Na základe dôkladnej obhliadky celej siete verejného osvetlenia v meste boli zistené viaceré nedostatky. Staré svietidlá sa vyznačujú slabým svetelným výkonom, veľkou energetickou náročnosťou a veľmi častou poruchovosťou. Dochádza k situáciám, keď pri maximálnej funkčnosti celej svetelnej sústavy a pri súčasnej prevádzke, sú nedostatočne osvetlené takmer všetky ulice. Nesystematickým pridávaním či dopĺňaním svietidiel zároveň vznikla sústava osvetlenia, kde na každej ulici je viacero druhov svietidiel s rozdielnymi upevneniami, rozdielnym výkonom a najmä rozdielnym typom svetelných zdrojov. Takáto neunifikovaná sústava je z hľadiska správy a údržby veľmi náročná a dlhodobo nevýhodná a to najmä vtedy, ak neexistuje presná databáza použitého materiálu, teda svietidla a príslušného svetelného zdroja na danej ulici a danom stožiari.

„Problémom sú aj stožiare verejného osvetlenia v meste, ktoré boli postavené pred 30 až 50 rokmi. Ich pätice nie sú dostatočne utesnené, sú labilné a dochádza k ich rýchlemu poškodeniu. V súčasnosti pätice neodolávajú ani minimálnym prejavom vandalizmu, častokrát samovoľne odpadávajú, sú otvorené, pričom vzniká nebezpečenstvo dotyku osôb a zvierat s časťou sústavy, ktorá je pod napätím,“ vysvetlil primátor mesta.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia by nemala byť v časovom rozsahu dlhšia ako štyri roky. V prvej etape mesto v budúcom roku vymení 1 700 kusov výbojkových svietidiel za LED technológiu, ktorá predpokladá celkovú ročnú úsporu na nákladoch v sume viac ako 311-tisíc eur. V druhej etape (2024 – 2025) sa komplexne obnoví verejné osvetlenie v jednotlivých vytypovaných lokalitách podľa možnosti získania potrebných stavebných povolení a na základe predpokladaných ďalších investičných zámerov na danom území. Tretia etapa bude zameraná na dokončenie obnovy a rozšírenie siete verejného osvetlenia a trvať by mala do júla 2026.

Úver vo výške 2,8 mil. z Environmentálneho fondu bude mesto čerpať 20 rokov s výhodnou úrokovou sadzbou 0,1 % p. a. a bez ďalších poplatkov za poskytnutie úveru, predčasné splátky alebo za monitoring úveru. Celková ročná splátka úveru bude v roku 2024 vo výške 65 655 eur.

Časť svietidiel vo Vyšnom Matejkove, Bielom Potoku a v Novej Černovej plánuje mesto zafinancovať prostredníctvom nenávratného finančného príspevku vo výške 100 000 eur z Environmentálneho fondu pre oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov. Dovedna by sa malo vymeniť celkom 146 svietidiel, najviac 56 v Novej Černovej, 50 v Bielom Potoku a 40 kusov vo Vyšnon Matejkove. Uvedené lokality boli vybrané na základe zlého stavu svietidiel a zároveň sú to okrajové časti Ružomberka, kde hrozí stret obyvateľov s divou zverou.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Ružomberok

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: