Ružomberský hlas
  • Utorok 5. december 2023
  • 0:0:0
  • Online:

Aktualizované o vyjadrenie Mesta Ružomberok a CZT Ružomberok Dnešným dňom od 8:00 zhotoviteľ stavby novej mestskej plavárne v Ružomberku zastavuje práce. Redakcii RH to potvrdila spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o., zhotoviteľ diela. Ako dôvod uviedla "pretrvávajúce nezákonné konanie a nečinnosť mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o. v jednej osobe ako objednávateľa, a viac ako 4 mesiace neuhradených prác po splatnosti."

Ďalej zhotoviteľ uvádza, že "vedenie mesta a konatelia spoločnosti CZT Ružomberok v jednej osobe hrubo znevažujú prácu veľkého množstva stavbárov, inžinierov a technických pracovníkov, ktorým v tejto ťažkej dobe nezaplatili za prácu už viac ako 4 mesiace. Absurdné a irelevantné vracanie stavebným dozorom odsúhlasených faktúr, z vymyslených dôvodov a následne vydaný zákaz stavebnému dozoru preberať nami zrealizované práce považujeme za trestný čin a v tejto veci podávame trestné oznámenie na príslušnú prokuratúru."

Podľa vyjadrenia GreMi KLIMA, tvrdenia vedenia mesta vo vzťahu k uzatvorenému, podpísanému a zverejnenému Dodatku č.1 k Zmluve o dielo, ktorý bol uzatvorený pre nedpredvídateľné okolnosti mimoriadne vysokej inflácie, že je absolútne neplatný, v príkrom rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o majetku obcí a zákonom o obecnom zriadení "považujeme, vzhľadom k aktuálnej inflačnej situácii a metodike štátnych úradov za účelové a vrcholnú lož voči verejnosti."

Je nespochybniteľné, tvrdí GreMi KLIMA, že objektívne dramatická a nestabilná situácia v Európe a vo svete nie je náš výmysel a ani naša zodpovednosť. Zákazka na výstavbu mestskej plavárne v Ružomberku bola vyhlásená 1. októbra 2021, víťazná ponuka bola predložená 17. 12. 2021. "V súlade so zákonom ponuku nemožno meniť a elektronická aukcia je proces, ktorý neumožňuje zvýšiť predloženú ponuku."

Zhotoviteľ upozorňuje, že odvtedy až do podpisu zmluvy 19. 9. 2022 tak nebolo možné s ponukou nič robiť. "V dnešnej nepredvídateľnej dobe práve pre takéto prípady štátne orgány vydali metodické pokyny na úpravy ceny a verejní obstarávatelia sú povinní ich uplatňovať na výpočet hodnoty dodatku zmluvy kvôli navýšeniu z dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály."

V dôsledku sústavného protizákonného konania mesta Ružomberok, ktoré nepochopiteľne spochybňuje právoplatne uzatvorený a účinný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, je poškodzovaný samotný projekt výstavby novej mestskej plavárne, čo bude znamenať predĺženie doby výstavby, a tým aj ďalšie rozsiahle náklady naviac. Výstavbu plavárne z viny vedenia mesta Ružomberok nie je možné dokončiť v Zmluvnom termíne do konca roka 2023 a nový termín nie je známy. V súvislosti s týmito škodami podávame na príslušnú prokuratúru trestné oznámenie vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku," tvrdí zhotoviteľ.

Na záver dodáva, že vyvinul maximálne úsilie, ako zachrániť "sabotovaný projekt výstavby novej mestskej plavárne" od nástupu nového vedenia mesta. "Bohužiaľ, vo svetle dnešných dní je jasné, že sabotovanie novej mestskej plavárne pokračuje ďalej, čo má a bude mať zásadné negatívne finančné a časové dopady. Práva našej spoločnosti budeme hájiť prostredníctvom súdov a orgánov činných v trestnom konaní, hodnota sporu bude presahovať 6 500 000 eur. Vzhľadom k účelovým podmienkam finančného zabezpečenia výstavby novej mestskej plavárne, vo forme poskytnutého úveru a poskytnutej dotácie v celkovej výške 8,5 milióna eur, musíme o zastavení prác z viny Objednávateľa informovať príslušný fond a financujúcu banku. Práce na výstavbe novej mestskej plavárne sme vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti dnešným dňom zastavili a podávame príslušné žaloby na súd SR."

VYJADRENIE MESTA RUŽOMBEROK A CZT RUŽOMBEROK (uverejňujeme v kompletnom znení bez redakčných úprav)

Vážení zástupcovia masmédií, vážená verejnosť, napriek zložitosti právnych vzťahov majúcich súvis s výstavbou Mestskej plavárne v Ružomberku musíme aj touto cestou reagovať na zavádzajúce a podstatu veci opomínajúce mediálne výstupy zhotoviteľa – spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o..

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o., ako verejný obstarávateľ a objednávateľ uvedeného stavebného diela, si nie je vedomá žiadneho nezákonného konania či postupu a ani nečinnosti, práve naopak, o nami zistených skutočnostiach boli zákonom predpokladaným postupom informované príslušné orgány. Posledné vyjadrenia zhotoviteľa je možné vnímať ako neprimeranú reakciu na náš postup spočívajúci v podaní podnetu na začatie trestného stíhania vo veci doslova pokútne a bez ekonomického opodstatnenia uzatvoreného dodatku č. 1 k zmluve o dielo (Dodatku č. 1 z 25. 11. 2022 k Zmluve o dielo č. 2022/P/13 z 19. 9. 2022), ktorým došlo k bezdôvodnému navýšeniu riadne vysúťaženej ceny diela o sumu 1 158 416,86 Eur bez DPH.

 Nie je pravdou, že sme zhotoviteľovi nezaplatili za prácu za 4 mesiace, pretože zhotoviteľ predložil len dva daňové doklady za mesiac november 2022 a december 2022, ktoré boli formálne a vecne nesprávne, nakoľko cenu prác dokonca aj tých, ktoré boli vykonané pred podpisom uvedeného dodatku č. 1, oceňovali v zmysle neoprávnene navýšených cien. Navyše, zhotoviteľ uplatnil nárok na zaplatenie nepodložených a objednávateľom neodsúhlasených nárokov na údajné „práce naviac“, na preplatenie ktorých podľa zmluvy o dielo mu nikdy nevznikol právny nárok. Zhotoviteľ odmietol tieto nesprávne vystavené faktúry opraviť napriek tomu, že mu bolo opakovane oznámené, že cena diela v zmysle základnej zmluvy o dielo mu bude uhradená obratom, potom ako doručí opravené a skutočnosti zodpovedajúce daňové doklady.

Je našou povinnosťou správať sa pri nakladaní s verejnými zdrojmi hospodárne a šetrne a preto nemienime podľahnúť takto realizovanému mediálnemu a inému nátlaku zo strany zhotoviteľa, ktorý je vedený v úmysle zakryť jeho vlastné pochybenia nielen v procese daného verejného obstarávania.

Je doslova zavádzajúce tvrdenie zhotoviteľa o časových súvislostiach realizácie verejného obstarávania vo vzťahu k danej stavbe, pretože zhotoviteľ prvotný návrh ním ponúkanej ceny za zhotovenie diela v sume 7 192 000 eur, následne v rámci elektronickej aukcie konanej dňa 5. 9. 2022 upravil tak, že ho znížil na sumu 7 151 562,43 eur, aj vďaka čomu bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná a bola s ním dňa 19. 9. 2022 uzatvorená zmluva o dielo. Skutočne je na mieste otázka prečo, ak ešte dňa 5. 9. 2022 ponúkol tento zhotoviteľ takúto cenu za zhotovenie diela, už dňa 13. 10. 2022 mal doposiaľ neidentifikovaným spôsobom a z dôvodov, ktoré sú doteraz nepodložené hodnovernými dokladmi, požiadať o uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo a o zásadné zvýšenie ceny diela poukazujúc na skutkové okolnosti, ktoré zjavne nastali dávno pred konaním danej elektronickej aukcie a dokonca pred podpisom zmluvy o dielo.

Náš postup, ktorý sa pochopiteľne zhotoviteľovi nemusí páčiť, sleduje dôslednú ochranu verejných zdrojov, pričom zhotoviteľ si zjavne uvedomil, že budeme dôsledne uplatňovať tie práva a nároky ktoré nám poskytuje platná právna úprava a samotná zmluva o dielo, pričom nedovolíme aby sa riadne vysúťažená cena diela bezdôvodne zvyšovala realizáciou pomyselných „prác naviac“ či iným spôsobom.

 Berieme na vedomie rozhodnutie zhotoviteľa, ktorý bez akejkoľvek opory v zákone a uzatvorenej zmluve o dielo, zastavil práce na danej stavbe. Za vznik tejto skutočnosti so všetkými právnymi konzekvenciami s tým súvisiacimi nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ. Objednávateľ, ktorý opakovane deklaroval záujem na zhotovení diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, na tomto nemá žiadny podiel a ani účasť. Zhotoviteľ deklaroval aj v zmluve o dielo, že dielo zhotoví v lehote do 456 dní, pričom toto kritérium bolo jedno z dvoch hodnotiacich kritérií pri posudzovaní ponúk predložených uchádzačmi v rámci verejného obstarávania. Už na prvých rokovaniach so zástupcami nového vedenia mesta Ružomberok a objednávateľa zhotoviteľ priznal, že nie je schopný ani tento svoj záväzok, vďaka ktorému bol vo verejnom obstarávaní úspešný, splniť riadne a včas, pričom opakovane, dokonca aj písomnou formou, žiadal o predĺženie lehoty na zhotovenie diel o 120 dní, pričom tejto žiadosti ktorá popierala zmysel a obsah celého verejného obstarávania nebolo možné vyhovieť. Aj z pohľadu zistenia, že zhotoviteľ je už dnes v omeškaní s vykonaním niektorých prác v zmysle opätovne ním predloženého harmonogramu pre realizáciu diela, vyznieva zastavenie prác z jeho strany ako snaha zakryť tú skutočnosť, že ponuka GreMi KLIMA s. r. o. v rámci verejného obstarávania bola nekorektná nielen v časti ponúkanej ceny za zhotovenie diela, ale aj v časti doby na zhotovenie diela.

Podotýkame, že meškanie so zhotovením diela má podľa zmluvy o dielo svoje následky premietajúce sa aj do oprávnenia objednávateľa sankcionovať zhotoviteľa za takéto omeškanie. Disponujeme aj inými informáciami, vo svetle ktorých vyznieva postup zhotoviteľa viac ako nekorektne, avšak aj s ohľadom k prebiehajúcemu trestnému konaniu ich verejnosti oznámime až keď to procesná situácia dovolí, a to v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, s. r. o..

 Sme pripravení čeliť akýmkoľvek krokom realizovaným zhotoviteľom, na každé podanie zhotoviteľa budeme tak ako doteraz reagovať odborne a vecne a v súlade s príslušnými rozhodnutiami Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, pričom budeme v rámci ochrany verejných zdrojov využívať všetky právom dostupné a dovolené prostriedky. Hrozby podávania trestných oznámení zo strany zhotoviteľa za údajné spáchanie trestného činu – „ bezdôvodného obohatenia“, ako to bolo zhotoviteľom prezentované, vyvolávajú skôr pochybnosti o právnej erudícii zhotoviteľa a len dotvárajú obraz o pohnútkach jeho správania sa, nakoľko súčasťou nášho právneho priadku takýto trestný čin nie je.

 V danej veci budeme postupovať tak, aby boli dôsledne chránené záujmy obyvateľov mesta Ružomberok a mestský rozpočet mesta Ružomberok bez ohľadu na to, či tieto naše kroky zhotoviteľ bude vníma kladne alebo negatívne. O ďalšom našom postupe v danej právnej veci budeme verejnosť včas informovať.

Mesto Ružomberok, zastúpené primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Kubáňom

CZT Ružomberok, s. r. o., zastúpená konateľmi spoločnosti: JUDr. Ľubomírom Kubáňom, Ing. Róbertom Kolárom 

Galéria

divider

Vyhľadávanie

Utorok 5. december 2023
0:0:0
Online: