Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Situácia s premnoženými medveďmi je nielen v Ružomberku neudržateľná. Čoraz viac jedincov tejto hnedej šelmy, ktorá u nás nemá prirodzeného predátora, sa tlačí k ľudským obydliam, no ministerstvo životného prostredia napriek tomu strká hlavu do piesku.

Hoci stačí jediné – požiadať o výnimku a môže sa začať toľko potrebná regulácia medveďa hnedého, ktorý je podľa slov odborníkov u nám niekoľkonásobne premnožený. Čo na to hovorí envirorezort? Pýtali sme sa hovorcu ministerstva životného prostredia Tomáša Ferenčáka.Len podotýkame, že pre úplnosť ponechávame odpovede v plnom znení bez redakčných úprav.

Situácia s medveďmi je na Slovensku nielen dlhodobo, ale hlavne v uplynulých mesiacoch a týždňoch doslova neudržateľná. Bez toho, aby sme to dlhšie rozoberali,… (hovorca nám svojou odpoveďou skočil do reči…):

„Ministerstvo čaká na výsledky štúdie početnosti. Aktuálne prebiehajú recenzné konania. Požiadali sme riešiteľský tím v Čechách, aby štúdiu ukončili skôr, ako bolo dohodnuté. Aj na základe výsledkov bude možné otvoriť prístup k medveďom. Je nevyhnutné sa pri riešení opierať o presné analýzy. Samotné regulačné odstrely sú však sporným riešením. Predovšetkým sú v rozpore s národnou aj európskou legislatívou, na čo svojimi rozhodnutiami viackrát poukázal aj Najvyšší súd SR. Zároveň je otázne či regulačný odstrel je účinným riešením. Problematickou témou sú jedince s pozmeneným správaním. Ilustračným príkladom boli medvede, ktoré navštevovali cintorín v Ružomberku a pojedali sviečky. Ak by v tom čase v širokom okolí bolo usmrtených niekoľko desiatok jedincov, bola by veľká náhoda ak by sa regulácia dotkla aj medveďov s návykom na sviečky. Inými slovami, bezproblémové jedince by boli usmrtené, naopak problematické medvede by naďalej mohli navštevovať cintorín. Potvrdzujú to aj čísla. Od roku 2000 bolo celkovo usmrtených 500 jedincov. (Legálne, teda s povolením ministerstva – nie sú zarátané napríklad dopravné kolízie a pod). Vo viacerých rokoch boli povolené relatívne veľké odstrely, no s minimálnym dopadom na počet stretov. Po masívnom odstrele (roky 2010 – 2013) kedy bolo usmrtených viac ako 100 jedincov - došlo nasledujúci rok k osem napadnutiam človeka medveďom. Presne toľko koľko bolo evidovaných napríklad v roku 2021, kedy mnohí hovorili o premnožení medveďa hnedého. Riešením preto nie je masívny odstrel medveďa.“

(dokončenie našej pôvodne prvej otázky, ktorú hovorca rezortu prerušil svojou odpoveďou – pozn. red.): Prečo doposiaľ nepožiadalo ministerstvo ŽP o výnimku pri regulácii počtu populácie medveďa hnedého, keď takáto možnosť existuje - a navyše, všetkým krajinám, ktoré mali s medveďmi problémy a urobili tak, bolo vyhovené…?

„Čo sa týka samotných krajín, o ktorých hovoríte. Podľa smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení je medveď hnedý zaradený do prílohy č. 4 medzi prioritné druhy európskeho významu s prísnou ochranou. Pre všetky krajiny Európskej únie platí, pokiaľ ide o medveďa hnedého, rovnaký prísny režim ochrany podľa uvedenej smernice a žiadna z členských krajín Európskej únie nemá v zmysle uvedenej smernice geografickú výnimku, ktorá by umožňovala loviť medveďa hnedého nad stanovený rámec režimu prísnej ochrany. Uvedená smernica ani iný právne záväzný akt EÚ takúto výnimku neumožňuje členskej krajine EÚ na základe jej žiadosti udeliť.“

Reguláciu populácie medveďa hnedého brzdia rôzne spolky a združenia, ochranári, mimovládne organizácie. Aj preto nasledujúca otázka, ktorá je možno kľúčom k odomknutiu problému, prečo doposiaľ nik z kompetentných nechce o regulácii medveďa ani počuť (uvádzame ju v plnom znení, v akom sme ju zaslali ministerstvu)... Koľko zamestnancov ministerstva životného prostredia (prosíme údaj o počte osôb, ako aj o percentuálne vyjadrenie v pomere k celkovému počtu zamestnancom ministerstva) - je priamo či nepriamo (či už osobne, alebo cez manželky, deti, rodinných príslušníkov...) prepojených či priamo aktívnych v občianskych združeniach, neziskových a mimovládnych organizáciách, ktorých činnosť priamo súvisí s ochranou medveďa hnedého?

„Ministerstvo nezbiera informácie o rodinných príslušníkoch zamestnancov. Rovnako neevidujeme príbuzenstvá medzi našimi kolegami a zamestnancami iných ministerstiev či s lesníkmi, poľovníkmi, poľnohospodármi, novinármi či inými profesiami. V kontexte témy je to aj irelevantné, nakoľko ochrana medveďa na európskej úrovni sa začala formovať pred tridsiatimi rokmi (rok 1992). Určite možno vylúčiť predpoklad, že princípy ochrany medveďa v celej Európskej únii sú ovplyvnené údajnými príbuzenskými vzťahmi medzi dnešnými zamestnancami slovenského ministerstva životného s predstaviteľmi neziskových organizácií.“

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.14/2023)

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: