Ružomberský hlas
  • Streda 24. apríl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 18. február 2024
  • 757

Na mestskom zastupiteľstve v stredu 7. februára (po uzávierke tohto vydania Ružomberského hlasu) bol jedným z bodov rokovania aj Plán strategických investícií na roky 2024 – 2026. Plán predložil poslaneckému zboru primátor mesta Ľubomír Kubáň. K tomuto dokumentu sa vopred vyjadrili aj niektoré komisie pri MsZ. Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu odporučila doň doplniť cyklotrasu - prepojenie Hrabovo – Čutkovská dolina - Klačno, investičnú bytovú výstavbu (IBV) Hríby a Centrum mesta CMZ.

Komisia pre šport navrhla zaradiť projekt viacúčelovej športovej haly na Klačne s tým, že náklady na realizáciu by boli vynaložené z externých zdrojov a projekt pre stavebné povolenie približne 64 tisíc eur by hradilo mesto z vlastných zdrojov s možnosťou ich refundácie. Mestská rada požiadala do plánu doplniť projekty Revitalizácia centra mesta, Promenádna trasa Hrabovo – Čutkovská dolina – Klačno, IBV Hríby a IBV Luhy.

Otvorený dokument

Dokument, o ktorom v stredu rokovali poslanci mestského zastupiteľstva, sa týka najpodstatnejších mestotvorných investícii v oblastiach sociálnych služieb, športovej a školskej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry, informačných služieb a technológií. Vypracoval ho primátor spolu s vedením mesta ako východiskový materiál pre prípravu investícií na roky 2024 – 2026 a s realizáciou zasahuje až do nasledujúceho volebného obdobia 2026 – 2030. „Rozhodovanie o investičných akciách, resp. prioritách patrí k najdôležitejším rozhodnutiam, keďže ide rozhodnutia o budúcom vývoji a rozvoji mesta a efektívnom využívaní finančných zdrojov mesta,“ uviedol primátor mesta Ľubomír Kubáň. Ide o otvorený dokument, ktorý sa bude dať dopĺňať či meniť na základe rôznych okolností, napríklad aktuálnych výziev pre čerpanie nenávratných finančných príspevkov, úspešnosti žiadostí, vývoja príjmov a výdajov mesta, ktoré budú podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom. Finančné krytie investícii je naplánované z vlastných, externých a úverových zdrojov a strategický plán je prispôsobený očakávaným výzvam na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov.

Mestotvorné investície

Ako ozrejmil primátor, z hľadiska financií vymedzuje plán rámec projektov, ktoré budú financované z prostriedkov úveru Slovenskej sporiteľne. Tie mesto prevzalo od CZT Ružomberok, s. r. o. po zastavení projektu novej plavárne: „Z tohto úveru v celkovej zakontrahovanej výške 6,1 milióna eur sa predpokladá krytie nákladov na zásadné mestotvorné investičné projekty: IBV Hríby a Gejdák, mestská multifunkčná hala, rekonštrukcia plavárne.“ Významným zdrojom financovania v strategickom pláne je grantový systém v rámci územia udržateľného mestského rozvoja, v rámci ktorého sa počíta s celkovým čerpaním prostriedkov z tohto nenávratného zdroja vo výške viac ako 4 milióny eur. „Vlastné zdroje mesta sú primárne alokované na krytie spoluúčasti v grantových schémach a na spracovanie nevyhnutnej projektovej dokumentácie pre prípravu investícií. Strategický plán v rokoch 2024 a 2025 tiež počíta s alokovaním čiastkových investícií do jednotlivých obvodov zatiaľ v celkovej výške 600 000 eur,“ uviedol ďalej Ľ. Kubáň.

Oživenie centra

Vedenie mesta dalo do popredia najmä projekty a investície za účelom oživenia centra mesta: „Dôraz kladieme na zanedbaný verejný priestor (Mariánske námestie, Kalvária, Madačova ulica), riešenie zásadných problémov so športovou infraštruktúrou mesta (rekonštrukcia pôvodnej plavárne, vybudovanie mestskej multifunkčnej haly v priestore pri zimnom štadióne, na mieste plánovanej plavárne), projekty pre „pritiahnutie“ obyvateľov žiť v meste (individuálna bytová výstavba Hríby a Gejdák, nájomné bytové domy Plavisko).“ Podstatná časť investícií je zároveň venovaná dopravnej infraštruktúre, a najmä cyklochodníkom (cyklotrasa KU – železničná stanica, cyklistický most Ružomberok – Likavka, cyklochodník železničná stanica – Zápalkáreň, oprava mosta – Revúca/Savoy). V oblasti školskej infraštruktúry strategický plán počíta s obnovou najväčších mestských škôl – Klačno a Bystrická cesta vrátane dobudovania športovísk a s postupnými opravami materských škôl.

Na tento rok 7 miliónov

„V sociálnej oblasti sa navrhuje prebudovanie „školičky“ na denný stacionár, v oblasti kultúry sa navrhuje obnova Veľkej dvorany, kde sa predpokladá najmä dobudovanie zásuvného hľadiska, a tiež už spomínaná mestská multifunkčná hala. V oblasti podpory turizmu navrhujeme realizovať projekt športovo-oddychového areálu v Hrabove,“ vymenoval primátor. Podľa jeho slov z hľadiska obnovy mestských budov stojí za zmienku projekt rekonštrukcie Legerského vily a revitalizácie jej okolia.

Podľa strategického plánu by sa mohlo do konca roku 2026 v spomínaných oblastiach investovať v našom meste spolu niečo vyše 32 miliónov eur. V roku 2024 približne 7 miliónov, v roku 2025 viac ako 16 a v roku 2026 asi 9 miliónov.

Poslanci mestského zastupiteľstva navrhovaný dokument schválili jasnou väčšinou bez zmeny. Podrobnejšie sa mu budeme venovať aj v budúcom vydaní Ružomberského hlasu 23. februára.

(príspevok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.3/2024)

Vyhľadávanie

Streda 24. apríl 2024
0:0:0
Online: