Ružomberský hlas
  • Utorok 28. marec 2023
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 16. február 2023
  • 159

V piatok 3. februára po dlhšej chorobe vo veku 86 rokov zomrel slovenský matematik, prvý rektor Katolíckej univerzity – profesor Pavol Kluvánek. Patril medzi vedúce osobnosti nielen v matematickej teórii dopravy, ale i medzi osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj vysokého školstva na Slovensku. Informovala o tom na svojej stránke Katolícka univerzita.

 Pavol Kulvánek sa narodil sa 23. mája 1936 v Bánovciach nad Bebravou. Po ukončení gymnázia B. S. Timravy v Lučenci v roku 1953 pokračoval v štúdiu v odbore matematická analýza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1969 obhájil kandidátsku prácu (CSc.) v odbore technológia dopravy. „Jeho ďalšie pôsobenie na vysokej škole po normalizácii v Československu bolo veľmi zložité. Jedným z dôvodov bola aj nechcená emigrácia jeho brata, matematika svetového významu, prof. Igora Kluvánka. Prof. Pavol Kluvánek, preto v rokoch 1971 – 1975 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník vo Výskumnom ústave dopravy v Žiline. Ďalšie jeho pôsobenie sa spája znova s VŠDS v Žiline, kde pôsobil až do novembra 1989 na Ústave rozvoja komunikácií. Aj napriek úspešnému absolvovaniu habilitačného konania v roku 1971 v odbore matematické metódy v doprave pred Vedeckou radou fakulty PEDaS VŠDS v Žiline, bol vymenovaný za docenta až v roku 1990. Až po udalostiach v novembri 1989 mohol prof. Pavol Kluvánek naplno rozvinúť svoje schopnosti a s veľkým osobným aj profesijným prínosom sa spolupodieľať na budovaní kvalitného vysokého školstva na Slovensku. V rokoch 1990 – 1993 sa stal rektorom VŠDS v Žiline (dnes Žilinská univerzita). Ako rektor mal skvelé plány a pričinil sa aj o prvotné myšlienky vybudovania univerzitného kempusu na Veľkom Diele v Žiline, ktoré až v týchto posledných rokoch sa stalo realitou. V roku 1992 získava profesúru v odbore organizácia a riadenie komunikačných systémov. Mal veľkú zásluhu na vzniku Fakulty riadenia (neskôr Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline). Práve vďaka nemu vznikol na tejto fakulte nový študijný odbor matematické inžinierstvo. Môžeme s hrdosťou povedať, že bol vedúcou osobnosťou tzv. Žilinskej školy z matematickej teórie dopravy,“ uvádza Katolícka univerzita.

Od roku 1995 začal prof. Pavol Kluvánek budovať základy katolíckeho vysokého školstva v Ružomberku: „Jeho veľkou zásluhou vzniká najprv Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, na ktorej základoch v roku 2000 vzniká Katolícka univerzita v Ružomberku. Stáva sa jej prvým rektorom a vytvára prvú a zatiaľ jedinú katolícku univerzitu na území Česka a Slovenska. Svoju prácu zakladal na férovosti, priamosti, charaktere a čestnosti.“

Vyhľadávanie

Utorok 28. marec 2023
0:0:0
Online: