Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 22. december 2022
  • 751

TLAČOVÁ SPRÁVA RADNICE. Mesto Ružomberok nebude v nasledujúcom roku zvyšovať dane ani miestne poplatky. Nepopulárne opatrenia, ktoré v tomto roku avizovali viaceré samosprávy na Slovensku, sú reakciou na zmenenú legislatívu a pokles príjmov miest a obcí. Informoval o tom na poslednom tohoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v stredu 21. decembra primátor mesta Ľubomír Kubáň.

„Napriek tomu, že Ružomberok rovnako ako iné mestá a obce na Slovensku čaká ekonomicky ťažké obdobie, sme ešte v tomto roku nepristúpili k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Predchádzať tomu musí dôkladná analýza, rokovania a zverejnenie návrhov všeobecne záväzných nariadení v zmysle zákona, čo nebolo možné po prevzatí funkcie od 28. novembra stihnúť. Musím však úplne otvorene avizovať, že nepopulárnym opatreniam, ktoré prijímali v závere roka mnohé mestá a obce sa v roku 2024 ani v Ružomberku nevyhneme. Ceny stavebných materiálov sa navyšujú, pretrváva energetická kríza a pokračuje vojna na Ukrajine. Zásadné sú však zmeny v legislatíve, ktoré samosprávam ukladajú nové úlohy a povinnosti v oblasti financovania,“ vysvetlil na rokovaní zastupiteľstva primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Ružomberok bude v roku 2023 hospodáriť so schodkom. Na zostavenie vyrovnaného rozpočtu mestu chýba minimálne 1,1 mil. eur. Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 27 701 772 eur a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií predstavujú sumu 28 653 232 eur. Výdavky sú rozpočtované vo výške 32 300 000 eur, bežné výdavky sú 29 761 563 eur, kapitálové výdavky 1 851 819 eur a finančné operácie vo výške 686 618 eur. Do rozpočtu sú zahrnuté len tie investičné výdavky, na ktoré je uzatvorená zmluva o dielo, prípadne zmluva o poskytnutí dotácie. Schodkový rozpočet umožňujú zmenené rozpočtové pravidlá, ktoré reagujú na situáciu v mnohých samosprávach. Výnimka platí len pre rok 2023.

„Návrh rozpočtu bolo vzhľadom na krátkosť času pripravovaný inak ako v minulom období. Nebol pripravovaný s vedením mesta, keďže funkciu som prevzal až 28. novembra. Rozpočet na rok 2023 bol pripravený na základe skutočnosti v roku 2022, kde boli doplnené už známe čísla dotýkajúce sa navýšenia miezd vo verejnej správe v priebehu budúceho roka o celkom 17 %, pracovníkov školstva o celkom 22 % a odhadované navýšenia energií na úrovni približne 300 %. Plánujeme však rozpočet prepracovať a upravený ho predložiť na marcové rokovanie zastupiteľstva. Aktuálny návrh je dočasný a pripravený pre to, aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu,“ vysvetlil Ľubomír Kubáň.

Ružomberskí mestskí poslanci návrh rozpočtu na rok 2023 jednomyseľne schválili a na vedomie zobrali aj návrh programového rozpočtu na roky 2023 – 2025. Primátora mesta zároveň poverili prípravou návrhu zmeny rozpočtu, ktorým sa zohľadní nepriaznivý celospoločenský ekonomický vývoj a zabezpečí najmä zamedzenie krytia bežných výdavkov z fondu rozvoja mesta. O novom návrhu rozpočtu bude zastupiteľstvo rokovať na marcovom zasadnutí.

Na poslednom tohoročnom rokovaní sa ružomberský mestský parlament zaoberal aj plánom investičnej výstavby, návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach a tiež plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok na prvý polrok 2023. Mestskí poslanci tiež schválili zmeny v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok – vo Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s., v Technických službách Ružomberok, a. s., Mestskom futbalovom klube, a. s. Ružomberok, Mestskom basketbalovom klube, Kultúrnom dome A. Hlinku, a. s., ByPo, spol. s r. o., v spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. a v Skiparku RK, s.r.o.

Videozáznam z rokovania Mestského zastupiteľstva v Ružomberku zo dňa 21. decembra je k dispozícii na YouTube kanáli mesta Ružomberok


Vladimír Miškovčík, hovorca primátora mesta Ružomberok

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: